ProcesDemokrati!

Eksekverbar borgerinddragelse!

2 forslag til ProcesDemokrati!
Eksekverbar borgerinddragelse!

Forslag 1:
Byrådet skal forpligte involverede forvaltninger og/eller politikere til at føre og offentliggøre en logbog over de samtaler og analyser, som starter med visioner/oplæg til det, der evt. senere bliver til projekter/lokalplaner. Den projekt- og områdeopdelte logbog kan offentliggøres ved at få sin egen fane på kommunens hjemmeside Aarhus Lokalplan Portal Hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen evalueres og forbedres forslag 1 efter høring hos de enkelte forvaltninger.

Forslag 2:
I de enkelte LokalByer og/eller LokalOmråder kan x antal personer (% engagerede borgere x antal indbyggere/beboere) forlange et fysisk eller virtuelt dialogmøde/borgermøde med den/de forvaltning(er) og/eller den/de politiker(e), som er relevante for emnet. Procentsatsen fastlægges hvert år sammen med budgetvedtagelsen.Det er lokalt, infrastruktur bliver til velfærd.